English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

Covid-19

Rydym ni yn WAST yn cydnabod bod y rhain yn adegau heriol a digynsail, nid yn unig i gydweithwyr ond i’w teuluoedd a’u hanwyliaid. P’un a ydych ar y rheng flaen yn parhau â’ch dyletswyddau gweithredol, yn cynnal gwasanaethau cefnogi hanfodol neu’n cael eu hadleoli i rôl sy’n hollol newydd i chi, mae yna gyfoeth o adnoddau ar gael i chi i’ch helpu i lywio drwy’r pandemig coronafeirws.

Yn fy holl yrfa nid wyf erioed wedi gwybod unrhyw beth sy’n dod yn agos at y profiad yr ydym newydd ei gael, a byddwn yn parhau i’w gael dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Genedlaethau cyn ein bod ni wedi byw heb y profiad hwn, sy’n rhoi yn ei gyd-destun pa mor brin yw pandemig byd-eang. O safbwynt proffesiynol a phersonol nid yw hyn wedi bod yn hawdd. Ar ryw adeg rwyf wedi profi sbectrwm llawn o emosiwn, a heb sôn am straen meddyliol a chorfforol. Wedi dweud hynny, rwy’n credu nad oes unrhyw beth cywir neu anghywir o ran sut mae neb yn teimlo a does dim byd o’i le arnoch chi, neu’n ddiffygiol, os ydych chi’n iawn. Bydd ein hymateb i’r argyfwng, yn awr ac yn y dyfodol, yn un unigol. Fel unigolyn ar y cyd, yr hyn y gallwn ni ei wneud yw helpu a chefnogi ein hunain yn ogystal â’n gilydd.”

Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau

“Mae’r heriau sy’n ein hwynebu nawr a thros y misoedd nesaf yn cwmpasu ein holl fywydau.  Mae llawer ohonom yn ceisio rheoli bod yn cwarantin, cyfyngiadau a straen ar ein rhwydweithiau cymorth cymdeithasol a theuluol, yn cymryd rolau newydd yn y gwaith neu gartref, yn pryderu am anwyliaid a’n hiechyd ein hunain a’r realiti o ddarparu gwasanaeth rheng flaen.   Gobeithio y bydd yr adnoddau isod yn annog pawb i fyfyrio ar eu lles eu hunain ac ar les y rhai sydd o’u hamgylch.  Rwy’n credu mai un o’r arfau mwyaf defnyddiol yw cymryd amser i oedi, i ddod o hyd i amser bob dydd i stopio, anadlu, i deimlo pa emosiwn bynnag y byddwn yn ei deimlo yn y foment honno ac i gofio ein bod i gyd yn hyn gyda’n gilydd.

Catherine Goodwin, Seicolegydd Clinigol

“Does neb ohonon ni erioed wedi profi unrhyw beth fel hyn, ac mae’n anochel y bydd yn effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol iawn. Rydym wedi gorfod addasu gartref, yn y gwaith ac yn gymdeithasol – Mae’n briodol ein bod yn cymryd amser i addasu sut rydym yn rheoli ein hiechyd meddwl a’n lles.”

Jessica Hooper, Rheolwr Prosiect, Tîm Iechyd Meddwl

Gwasanaethau Iechyd a Lles Galwedigaethol

Ar gael Llun-Gwener gyda gorchudd estynedig ar benwythnosau a gwyliau banc ar yr adeg hon mae cylch gwaith iechyd galwedigaethol yn cael ei gynnal er mwyn cefnogi gweithwyr a rheolwyr pan allai gwaith fod yn effeithio ar iechyd. Mae rheolwyr yn gallu cyfeirio at OH gyda chydsyniad gweithiwr a hefyd gall gweithwyr hunangyfeirio at OH.

Ar gyfer iechyd galwedigaethol ffoniwch 0300 123 9850 ocupationalhealth.amb@wales.nhs.uk

Ar gyfer gwasanaeth cymorth lles ffoniwch 03003214700 e-bost Wellbeing.Support.Service@wales.nhs.uk

Coronafeirws a'ch Iechyd Meddwl-MIND

Os ydych chi’n cael pethau’n galed yn emosiynol ar hyn o bryd, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein bywydau ni i gyd. Mae pethau’n newid yn gyflym, ac mae llawer ohonom yn poeni am yr hyn y mae’r cyfan yn ei olygu i ni ac i’n hanwyliaid.  Yma cewch wybodaeth ac awgrymiadau dibynadwy i’ch helpu i ymdopi yn ystod y cyfnod hwn.

Coronafeirws a'ch Lles-meddwl

Efallai y byddwch yn poeni am coronafeirws (COVID-19) a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys gorfod aros gartref ac osgoi pobl eraill. Mae llawer o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai helpu eich lles, yn enwedig os: rydych chi’n teimlo’n bryderus neu’n bryderus am coronafeirws rydych chi’n aros gartref ac yn osgoi mannau cyhoeddus, yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth y dylen ni aros gartref gymaint â phosib rydych chi’n hunan Mae hunan-ynysu yn golygu eich bod yn aros gartref ac yn cadw draw oddi wrth bobl eraill.

Sefydliad Iechyd Meddwl

Sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr achosion o coronafeirws.

Coronafeirws ac Iechyd Meddwl – Meddyliau Ifanc

Cynghorion, Cyngor ac arweiniad ar ble y gallwch gael cymorth ar gyfer eich iechyd meddwl yn ystod pandemig coronafirus (COVID-19)

Profedigaeth yn ystod y pandemig coronafeirws

Yn ystod pandemig byd-eang rydym yn wynebu colled drasig o fywyd, yn aml o dan amgylchiadau anodd iawn. Mae profedigaeth Cruse wedi rhoi adnoddau at ei gilydd i rannu sut y gallai profedigaeth a galar gael eu heffeithio gan y pandemig hwn. Mae’n ymdrin â rhai o’r gwahanol sefyllfaoedd ac emosiynau y mae’n bosibl y bydd yn rhaid i bobl ymdrin â nhw. Byddwn yn ychwanegu at y wybodaeth hon ac yn ei diweddaru wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Gwella lles y tîm yn ystod ac ar ôl Covid

Gall datblygu cynllun gweithredu iechyd (WAP) helpu gweithwyr i gefnogi eu hiechyd meddwl eu hunain drwy fyfyrio ar achosion straen ac iechyd meddwl gwael, a thrwy gymryd perchenogaeth o gamau ymarferol i fynd i’r afael â’r sbardunau hyn. Gall y broses hon hefyd helpu rheolwyr i agor deialog â chyflogeion, deall eu hanghenion a’u profiadau ac, yn y pen draw, gefnogi eu hiechyd meddwl yn well. Cliciwch ar y ddolen isod am fwy ar hyn gan yr elusen iechyd meddwl, MIND.

Iechyd ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol Cymru

Darparu cymorth i weithwyr iechyd proffesiynol a myfyrwyr gofal iechyd ledled Cymru.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

A wnewch chi edrych ar y ddogfen lles addysg iechyd a gwella Cymru. Yma cewch wybodaeth am les emosiynol a seicolegol, cysylltedd cymdeithasol a lles corfforol.

Covid-19

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: amb_MentalHealth@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123